Keskustelufoorumi KESKUSTELUFOORUMI


MARTINLAAKSON LINKIT

 Pääsivu Pääsivu
 Martinlaakson historiaa Martinlaakson historiaa
 Ajankohtaista Martinlaaksossa Ajankohtaista
       Martinlaaksossa v. 2015
 Tapahtumia Martinlaaksossa Edellisten vuosien
       tapahtumia

 Martinlaakson Asukasyhdistys ry Martinlaakson as. yhd.
 Koulut ja oppilaitokset Päiväkodit, koulut
       ja oppilaitokset
 Kaupungin palvelut Kaupungin palvelut
 Martinmiilu Martinmiilu
 Konserttitalo Martinus Konserttitalo Martinus
 Martinlaakson kirjasto Martinlaakson kirjasto
 Liikenne ja kaupat Liikenne, kaupat ja
       kauppakeskukset
 Yksityiset yritykset Yksityiset yritykset
 Martinlaakson Huolto Oy Martinlaakson Huolto Oy
 Martinlaakson voimalaitos Martinlaakson
       voimalaitos
 Martinlaakson apteekki Martinlaakson apteekki
 Sanomapaino Sanomapaino Oy
 Hansaprint Hansaprint Oy
 Pöyry Oyj Pöyry Oyj
 VTI Technologies VTI Technologies Oy
 Vantaan LähiönäyttämöVantaan Lähiönäyttämö

 Martinlaakso 30v Martinlaakso 30-vuotta
 Kuvakatsauksia Kuvakatsauksia
       Martinlaaksosta
 Martinmarkkinat Martinmarkkinat
 Projekteja Martinlaaksossa Merkittäviä projekteja
       Martinlaaksossa
 F1-ajajat Martinlaakson F1-ajajat
 Taloyhtiöiden vaiheita Eräiden taloyhtiöiden
       vaiheita

 Vantaan kaupungin sivut Vantaan kaupungin sivut
 Länsi-Vantaan alueportaali Länsi-Vantaan uusi
       alueportaali
 Vantaalla.info sivut Vantaalla.info sivut
 Martinlaakso Wikipediassa Wikipedia

 HSL aikatauluja Liikenteen aikataulut
 HSY jätehuolto Jätehuolto (HSY)

Etsi Etsi muuta Infoa tällä
tietoja Internetistä

Internet-pankkipalvelut:
Näillä sivuilla olevien joidenkin pdf-dokument-tien lukemiseen tarvitset Acrobat Reader-ohjelman, jonka voit ladata ilmaiseksi tästä:
Acrobat Reader
Acrobat Reader

VANTAAN ENERGIA Oy:n
MARTINLAAKSON VOIMALAITOS


TÄSTÄ VANTAAN ENERGIAN SIVUILLE

Martinlaakson voimalaitos

Martinlaakson voimalaitoksella valtaosa energiasta tuotetaan sähkön ja kaukolämmön yhteistuotantona. Martinlaakson voimalaitoksen yhteenlaskettu sähköteho on nykyisellään n. 212 MW ja lämpöteho 330 MW.
Lisäksi voimalaitoksen yhteydessä on kaukolämmön huippu- ja varatehon tarvetta varten kuumavesikattila, jonka lämpöteho on 60 MW.
Martinlaakson tarpeita palveli alkuvaiheessa Laajaniityntien varressa nykyisen Martinmiilun kohdalla pieni paikallinen "voimalaitos".

Martinlaakson voimalaitoksen vaiheita

1971 - Vantaan Sähkölaitos Oy:n (nyk. Vantaan Energia Oy) omistama voimalaitos päätettiin rakentaa keväällä 1971.
1975 - Kaupalliseen käyttöön voimalaitos valmistui syksyllä 1975.
Voimalaitoksesta tuli öljykäyttöinen. Toiminnaltaan laitos oli ns. vastapaine-voimalaitos, jossa sähköntuotantomahdollisuus oli riippuvainen kaukolämmön tuotannosta. Sähkötehoa oli 60 MW ja kaukolämpötehoa 120 MW.

Öljystä hiileen...

1980 - Uuden hiilikäyttöisen kattilalaitoksen hankinnasta tehtiin päätös.
1982 - Syksyllä valmistui hiilikattilalaitos ja yhdysjohto länsi- ja itä Vantaan välille.
1987 - Oma hiilikenttä ja hiilenkuljetin valmistuivat.
1989 - Hiilikattilaa varten oli päätetty hankkia uusi turbiinilaitos, joka vastaanotettiin keväällä. Turbiinilaitoksen sähköteho on 80 MW ja kaukolämpöteho on 135 MW.

Maakaasu tulee...

1986 - Tehtiin päätös voimalaitoksen raskaöljykäyttöisen kattilalaitoksen muuttamisesta maakaasu-käyttöiseksi.
1989 - Muutos maakaasukäyttöiseksi valmistui.
1990 - Toinen öljysäiliö muutettiin kaukolämpöakuksi.

Rikin- ja typenpoistolaitokset

1993 - Martinlaakson voimalaitoksen mittaviin laajennus- ja muutostöihin sisältyi myös rikinpoltto-laitoksen rakentaminen hiilikattilan yhteyteen.
Laitoksen vastaanotto oli joulukuussa 1993.
Typenpoistoasennukset hiilikattilaan tehtiin loppuvuodesta 1993.
1995 - Uusi kaasuturbiinilaitos otetiin käyttöön. Sen teho on 57 MW.
Vanhoihin laitoksiin tehtyjen kytkentöjen avulla saadaan kuitenkin n. 80 MW:n lisäsähköteho.

2001 - 23.8. yleisötilaisuus Martinlaakson voimalaitoksessa

KAASUTUSLAITOS KORVAAMAAN KIVIHIILTÄ

Torstaina 23.8.2001 pidettiin Martinlaakson voimalaitoksen tiloissa yleisötilaisuus, jossa esiteltiin Martinlaaksoon suunnitteilla olevaa kierrätyspolttoainetta käyttävää kaasutuslaitosta.
Kierrätyspolttoaine, joka on kaasutuslaitoksen raaka-aine, kaasutetaan. Tämän jälkeen kaasu puhdistetaan korkealaatuiseksi polttoaineeksi, joka johdetaan kaasutuslaitoksesta lämmön ja sähkön tuotantoon voimalaitokseen. Tuotekaasulla tullaan korvaamaan fossiilisia polttoaineita.

Ensimmäisessä vaiheessa on kyse ympäristövaikutusten arvioinnista, joka koskee kaasutuslaitosta ja siihen liittyviä toimintoja. Kierrätyspolttoaineen valmistusta, kaasun polttoa ja tuhkan käsittelyä arvioidaan liitännäis-hankkeina. Vantaan Energia Oy:n yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat Pohjolan voima Oy ja Vapo Oy Biotech.

Hankkeeseen kuuluvat kierrätyspolttoaineen vastaanotto ja päivävarastointi, kierrätyspolttoaineen kaasutin, kaasun puhdistus sekä tuhkan käsittely. Arviointiohjelmassa tarkastellaan kolmea eri vaihtoehtoa: hankkeen toteuttamatta jättämistä sekä teholtaan 80 MW:n laitosta ja 160 MW:n laitosta.

Arviointimenettelyn aikana tutkitaan erityisesti hankkeen vaikutuksia liikenteeseen, maisema- ja maankäyttövaikutuksia, ympäristörikejä, häiriötilanteita ja turvallisuuskysymyksiä, sosiaalisia vaikutuksia sekä mahdollisia pöly-, melu- ja hajuhaittoja. Arviointiohjelma ja myöhemmin hankkeesta laadittava ympäristövaikutusten arviointiselostus tulevat nähtäville vaikutusalueella Vantaalla ja yhteysviranomainen Uudenmaan ympäristökeskus pyytää niistä kansalaisilta mielipiteitä ja viranomaisilta lausuntoja.

Vantaan Energian voimalaitospäällikön Seppo Paasosen mukaan hankkeen mahdollisia investointipäätöksiä aletaan tehdä aikaisintaan kesällä 2002.


Helsingin Sanomat, 6.1.2004
Martinlaakson voimalan jätelaitosten luvat nurin
Vaasan hallinto-oikeus on palauttanut uudelleen käsiteltäväksi Vantaan Martinlaakson jätteenpolttolaitoksen ja kaasutuslaitoksen ympäristöluvat. Länsi-Suomen ympäristölupaviraston luvasta valittivat Suomen luonnon-suojeluliitto, Uudenmaan ympäristönsuojelupiiri sekä Vantaan ympäristö-yhdistys.
Ympäristölupaviraston olisi oikeuden mukaan pitänyt käsitellä kierrätys-polttoaineen kaasutuslaitosta ja kaasua polttavaa voimalaitosta yhtenä kokonaisuutena. Koko prosessia olisi pitänyt tarkastella jätteenpolttona. Kun näin ei tehty, olivat päätöksessä voimalalle asetetut lupamääräykset puutteellisia. Lisäksi osa kierrätyspolttoaineen kaasutuslaitoksen toiminnasta sijoittui asemakaavan vastaisesti.


Vantaan Sanomat, 18.1.2004
Vantaan Energia valittaa Martinlaakson kaasutusvoimalaitoksen luvan hylkäämisestä
Vantaan Energia valittaa Korkeimpaan hallinto-oikeuteen Martinlaakson kaasutuslaitoksen lupapäätöksestä. Vaasan hallinto-oikeus hyväksyi viime vuoden lopulla luonnonsuojelujärjestöjen lupahakemuksesta tekemän valituksen ja palautti luvan uudelleen käsiteltäväksi.
Hallinto-oikeuden mielestä kierrätyspolttoainetta käyttävässä Martinlaakson kaasutuslaitoksessa olisi kysymys jätteen polttamisesta, minkä vuoksi lupa täytyisi hakea jätteenpolttolaitokselle. Vantaan Energian näkemyksen mukaan Martinlaakson kaasutuslaitoksessa on kysymys polttoaineen muutoksesta.
Kierrätyspolttoaineella korvattaisiin noin 30 prosenttia Martinlaakson voimalaitoksessa käytettävästä kivihiilestä. Toimitusjohtaja Ismo Jauhiaisen mukaan samalla logiikalla, jolla kaasutuslaitoksen lupa on evätty, voitaisiin myös jätepaperista uutta paperia valmistavat laitokset katsoa jätteenkäsittelylaitoksina. Nekin keräävät raaka-aineekseen jätepaperia.


Vantaan Sanomat, 17.3.2004
Uudenmaan ympäristökeskus: Martinlaakson kaasutuslaitoksen lupa kumottiin väärin perustein
Uudenmaan ympäristökeskuksen mielestä Vaasan hallinto-oikeus kumosi Martinlaaksoon kaavaillun kierrätyspolttoaineen kaasutuslaitoksen ympäristö-lupapäätökset väärin perustein. Siksi Länsi-Suomen ympäristölupaviraston myöntämät lupapäätökset tulisi pitää muuttamattomina voimassa.
Uudenmaan ympäristökeskuksen mukaan jätteestä tuotettu puhdistettu kaasu ei ole jätettä, ja sen polttoon ei ole tarvetta soveltaa jätteenpolttoa koskevia säädöksiä.
Ympäristökeskuksen mukaan Vaasan hallinto-oikeus on soveltanut päätök-seensä normistoa, joka ei ole lupapäätösten tekohetkellä voimassa. Lisäksi hallinto-oikeuden päätöksellä olisi voimaan jäädessään suuntaa antava vaikutus. Päätös ohjaa huomion savukaasujen puhdistukseen eikä siinä tarkastella poltettavan kaasutuskaasun käsittelyä.


Helsingin Sanomat 13.1.2005
Martinlaaksoon ei tule kierrätysjätteen polttolaitosta
Pitkä valituskierre nujersi kaasutuslaitoksen
Yritys korvat kivihiiltä kierrätyspolttoaineella Martinlaakson voimalaitoksessa on romuttunut. Vantaan Energian, Vapon ja Pohjolan Voiman tytäryhtiön Powest Oy:n yhteiseltä hankkeelta on mennyt kannattavuus lupavalitusten pitkän käsittelyn vuoksi.Puuhamiehet ovat nostaneet voimattomina kädet ylös.
Kivihiiltä korvaava kierrätyspolttoaine olisi polttokelpoista jätettä kuten esimerkiksi pakkausjätettä. Sitä tulee teollisuudesta, mutta enne kaikkea kotitalouksista. Martinlaakson voimalaitoksen yhteyteen olisi rakennettu kaasutuslaitos, jossa palava jäte olisi kaasutettu. Sen jälkeen kaasutettu polttoaineolisi hyödynnetty samassa hiilikattilassa kivihiilen kanssa. Jalostettu jäte olisi korvannut Martinlaaksossa tarvittavasta kivihiilestä komasosan.
Martinlaakson kaasutuslaitoshankkeen kaatuminen on isku myös YTV:lle. Ämmässuolle on valmistumassa yhdyskuntajätteen käsittelylaitos 2008. Sekin on viivästynyt valitusten johdosta. Laitoksessa jäte lajitellaan metallijätteeseen, biojätteeseen ja kierrätettävään palavaan jätteeseen. Palavaa jätettä on koko kuormasta noin neljäsosa. Tätä polttokelpoista jätettä YTV yrittää myydä energiantuotantoon. Toistaiseksi Martinlaakson voimalaitos on ollut ainoa polttoaineesta aidosti kiinostunut laitos. Nyt YTV:llä ei ole aineelle yhtään ostajaa.


Helsingin Sanomat 20.9.2005
Vantaan Energia sai luvan Martinlaakson voimalalle
Vantaan Energia saa muuttaa Martinlaakson voimalaitoksen tekniikkaa suunnittelemallaan tavalla. Yhtiö on halunnut käyttää voimalassa kivihiilen, maakaasun ja raskaan polttoöljyn lisäksi jätteistä valmistettua kaasua.Vaasan hallinto-oikeus olisi palauttanut asian uudelleen ympäristölupaviraston käsittelyyn, mutta Korkein hallinto-oikeus (KHO) piti alkuperäisen luvan voimassa.

Alueuutiset 24.9.2005
Martinlaakson voimalaitoksen ja kierrätyspolttoaineen kaasutuslaitoksen ympäristöluville lainvoima
Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksen Martinlaakson voimalaitosta ja kierrätyspolttoaineen kaasutuslaitosta koskevasta valituksesta. Päätöksessä on kumottu Vaasan hallinto-oikeuden päätös ja saatettu Länsi-Suomen ympäristölupaviraston asiaa koskevat päätökset lainvoimaisiksi pienin lisäyksin.
Toiminnanharjoittajat (Powest Oy ja Vapo Oy) ovat ilmoittaneet, että kaasutuslaitosta ei rakenneta.


Vantaan Sanomat 20.9.2005
Vantaan Energian jo haudattu hanke voitti korkeimmassa hallinto-oikeudessa
Martinlaakson voimalaitoksessa ei tarvitse soveltaa jätteenpolttodirektiivin tai -asetuksen mukaisia päästörajoja, vaikka laitoksen yhteyteen rakennettaisiin kierrätyspolttoaineen kaasutuslaitos. Näin ratkaisi korkein hallinto-oikeus valituksen, jonka Suomen luonnonsuojeluliitto oli tehnyt kaasutuslaitoksen ympäristöluvasta.
Lupaa hakeneessa Vantaan Energia Oy:ssä riemuitaan, että yhteistyökumppanit Vapo Oy ja Powest Oy ja koko energiatoimiala ovat riidan voittajia.
Kaasutusprosessi on käyttökelpoista teknologiaa, joka mahdollistaa jätteiden ympäristöystävällisen hyödyntämisen energiatuotannossa, Vantaan Energian toimitusjohtaja Pentti Laukkanen vakuuttaa
Mutta Martinlaaksonn kaasutuslaitosta ei tule. Laukkasen mukaan voimalaitokselle suunnitellun kaasutuslaitoksen toteuttaminen ei ole valitusviiveen vuoksi enää taloudellisesti kannattavaa. Hän sanoo, että viivästynyt hanke ei ole sopusoinnussa voimalaitoksen muiden laitteiden käyttöiän ja investointien kanssa.
- Päätös on kuitenkin hyvä ennakkotapaus muille vastaaville hankkeille, Laukkanen summaa.


Helsingin Sanomat 8.12.2005
Martinlaakson voimalaitoksen turbiini vioittui tulipalossa
Palo ei vaikuta Vantaan Energian asiakkaiden sähkönsaantiin
Vantaan energian Marttinlaakson voimalaitoksessa syttyi suuri tulipalo keskiviikkona iltapäivällä puoli kolmelta. Palo saatiin rajattua turbiinihalliin, eikä siitä aiheutunut henkilö- tai ympäristövahinkoja. Palosta ei pitäisi olla haittaa myöskään Vantaan Energian sähkö- ja kaukolämpöasiakkaille, sillä yhtiö voi ostaa sähköä valtakunnan verkosta.
Palo syttyi, kun vioittuneesta putkistosta vuoti öljyä höyryturbiini eristeisiin. Kuumien osien lämpötila on 530 astetta, joten öljy leimahti tuleen. Turbiini pysäytettiin välittömästi.
Paloa sammuttamassa oli 13 Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen yksikköä. Ne jäähdyttivät metalliosia ja sammuttivat jauheella liekkejä, jotka leimahtivat kuumuudessa aina uudestaan ja uudestaan. Palo saatiin hallintaan ennen kello viittä iltapäivällä.Sivun alkuun Pääsivulle

Näillä sivuilla käyty aiemmin 100650 kertaa.
Laskuri käynnistetty uudelleen
Olet :s näillä sivuilla kävijä 1.2.2011 jälkeen.
Kiitos käynnistä! Pistäydy uudelleenkin.

LKV Tuija Hurme Oy
Vapaata mainostilaa
martinlaaksolaisille
yrityksille
Ota yhteys tästä